Onze school

Onze missie

Wij vinden het belangrijk dat onze school een open school is, in alle betekenissen van het woord.

Als school willen wij open staan voor de wereld, te beginnen met het eigen dorp. Wij vinden het belangrijk dat de school een dorpsschool is, die bestaat in wisselwerking met de lokale gemeenschap. De school heeft ook een functie in de dorpsgemeenschap en de parochie, als onderdeel van het gemeenschapsleven.

Onze school wil ook openstaan voor de verdere wereld. De school kan zelf naar buiten gaan, door het organiseren van schooluitstappen, en kan de wereld naar binnen brengen, door gebruik te maken van de moderne multimedia. We weten dat er erg veel op de kinderen af komt en niet alles waardevol is. Daarom leren we ze op een kritische manier met de buitenwereld omgaan. Wij willen kinderen zo breed mogelijk opvoeden door hen ook in contact te brengen met andere levenswijzen, andere culturen, …

Een christelijke school

In een tijd waarin zingeving voor velen problematisch is, willen we dat de christelijke dimensie van de school duidelijk tot uiting komt. Ook voor wie niet gelovig is, betekent kennis van en inzicht in de christelijke cultuur en traditie een verrijking. De kinderen dienen de boodschap van het evangelie te leren kennen, en ze moeten kunnen merken hoe die boodschap in het dagelijkse (school)leven in de praktijk wordt gebracht (voorrang voor de zwakken, niemand uitsluiten, vergeven, verzoenen, rechtvaardigheid, ten dienste staan, dankbaarheid,… )

Opvoedingsproject

Het ik van de leerling

Wij willen elk kind respecteren als uniek persoon. We willen elk kind ‘zijn’ maximale kansen geven om zich te ontplooien. Wij streven hierbij naar een gezond evenwicht tussen het leren, de lichamelijke ontwikkeling, het gevoelsleven en de relatiebekwaamheid van elk kind. Wij willen elk kind voorbereiden om zelfstandig zijn plaats te vinden in de maatschappij waarin het zal leven. Wij willen kinderen laten ervaren dat ze niet alleen kunnen leven. Door hen te laten samenwerken en door inzicht te krijgen in bepaalde maatschappelijke thema’s, beogen we een wederzijds respect voor mekaar. Wij bereiden hen voor om eens, zelfstandig en in vrijheid, de nodige zinvolle keuzes in hun leven te kunnen maken en daardoor het unieke van hun eigen persoon ontdekken. Vanuit hun uniek zijn worden zij uitgedaagd nu en later als sociaal vaardige mensen verantwoordelijkheden op zich te nemen. Goed leren is alleen mogelijk in een school waar men zich goed voelt. We geloven dat dit tot stand kan worden gebracht door leerlingen op een positieve manier te benaderen.

Het ik van de leerkracht

Wij willen werken aan een ‘open ingesteldheid’ waardoor we elke leerling zo goed mogelijk leren kennen d.w.z. we streven ernaar een zo -volledig- mogelijk beeld te krijgen van elke leerling die ons is toevertrouwd. Wij staan open voor mekaar. Wij aanvaarden en respecteren mekaar. Vanuit eenvertrouwensrelatie durven we ook in dialoog gaan met elkaar. Wij willen tussen de kinderen staan omdat we geloven dat we zo bouwen aan een vertrouwensrelatie tussen opvoeder en opvoedeling. Op deze manier krijgen we echt voeling met wat in kinderen leeft. Wij luisteren naar kinderen. Ze mogen zeggen wat ze te zeggen hebben en we nemen kritiek ernstig. We zullen hen ook leren hoe je op een opbouwende manier leert  ‘durven te spreken’. Door respect te hebben voor de mening van elk kind, krijgt het de kans zich te oefenen in het op een respectvolle wijze opkomen voor zijn mening. Wij bezinnen ons regelmatig over de regels die op school gesteld worden en durven die ook bevragen, kritisch bekijken. Wij kiezen voor een ernstige en bijzondere aanpak van de zwakkere leerling. We durven hierbij beroep doen op bevoegde instanties. Wij willen onze praktijk afstemmen op de leerplannen van het Katholiek Onderwijs.

Het wij van de ouders

Wij nemen onze relatie met de ouders ernstig. Zij zijn de eerste opvoeders. Doorheen het contact met hen krijgen we ook een beter beeld van het kind dat zij ons toevertrouwen. Wij wensen een school die een beleid voert waarbij communicatie met en inspraak van alle betrokkenen, en dus ook de ouders, de normale gang van zaken is. Wij wensen dat deze communicatie verloopt op basis van respect. Respect van de ouders voor de deskundigheid van de leerkrachten, respect van de leerkrachten en het schoolbestuur voor de betrokkenheid en de ervaringsdeskundigheid van de ouders.

Het wij van de leerkrachten

Als team willen wij een hechte groep vormen. Wij hebben aandacht voor elke persoon, maar ook voor het samenspel tussen personen. Wij werken rond de aspecten van de groepsdynamica. Wij durven openstaan voor vernieuwing en zoeken om deze vernieuwingen een plaats in ons onderwijs te geven. Wij willen investeren in modern en aantrekkelijk didactisch materiaal. Wij willen op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen inzake leermethoden en bezinnen ons regelmatig als team over de meest adequate aanpak. Wij hebben de vrijheid om onze eigen talenten en creativiteit te gebruiken in onze klaspraktijk, maar wij worden ook gestimuleerd om te reflecteren en onze eigen professionele ontwikkeling ter harte te nemen. Wij durven elkaar te bevragen vanuit een fundamenteel respect voor elke mens. Wij streven naar een duidelijke continuïteit in de aanpak, uitwerking en evaluatie van ons opvoedingsproject.

Het wij van de leerlingen

Wij hebben oog voor de groep die leerlingen in de klas vormen. Wij durven ons inzetten om het groepsaspect van de klas te bevorderen, te doen groeien. We zoeken naar wat de sfeer in onze klas bepaalt. Wij proberen inzicht te krijgen in de relaties die onder de leerlingen leven. We durven ook onze eigen plaats in de groep te bevragen. We zoeken naar activiteiten waarbij de kinderen de gelegenheid krijgen van mekaar te leren en met mekaar te delen. Wij hebben bijzondere aandacht voor de overgang kleuter-lager en lager-secundair en bereiden de kinderen daarop voor.

Download hier uw info

Copyright 2023 - SintNiklaasschool Leest
Scroll naar boven